•  
  •  
  • Home
  • /Inne Formy Wsparcia

Inne Formy Wsparcia

Gotowe dokumenty dla dyrektora – plan nadzoru i plan pracy na r. szk. 2016/17 – skonstruowane na podstawie Waszych wniosków z r. szk. 2015/16

Szanowni Dyrektorzy,

do 15 września każdy dyrektor szkoły / przedszkola jest zobowiązany
przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego.

W celu ułatwienia tego zadania, a jednocześnie zapewniając
profesjonalizm, oferujemy pomoc ekspertów, którzy skonstruują ten
dokument dla Państwa w oparciu o Wasze wnioski.

Dyrektorze, prześlij nam wnioski z nadzoru z r. szk. 2015/16, a odeślemy
gotowy plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/17 wraz z trzema
projektami ewaluacji.

Dodatkowo w ramach pakietu załączymy  przykładowy plan pracy szkoły
zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny,
oparty na poniższych założeniach:

1.Wychowanie do wartości w oparciu o przyjętą koncepcję pracy szkoły.

2.Kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za ich proces
uczenia się.

3.Wspomaganie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów dla
kształtowania wybranych postaw.

4.Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów.

5.Wprowadzenie mechanizmów gwarantujących skuteczność działań
nauczycieli wynikających z diagnozy potrzeb możliwości uczniów.

6.Promowanie postaw czytelniczych i upowszechnianie czytelnictwa.

Zapewniamy również  konsultację telefoniczną.

Koszt pakietu waz z konsultacją 150 zł.

Kontakt:
biuro@impulsedu.pl
tel. 668810530